Modlitwy Drukuj

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona Trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe

swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których

alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas

przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich,

którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych

i narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków

pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli

trzeźwość całego narodu.

Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego

- Patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce

Święty Maksymilianie, który tyle razy przypominałeś, że szatan przy

pomocy alkoholu zabiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, miej

nas w swojej opiece. Poświęcając się dla drugiego człowieka, pokazałeś

jak wielką wartość ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół w Polsce

chce uznawać za Patrona Trzeźwości. Wyjednaj, prosimy, moc naszemu

katolickiemu narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyście ślubował

walkę z pijaństwem. Pomóż nam skutecznie zachęcać bliźnich do życia w

trzeźwości.

Amen.

O dobre wypełnienie obowiązków zawodowych i rodzinnych

Różo duchowna, dopomagaj nauczycielom i wychowawcom, aby stale i

właściwie podejmowali te zadania, które niesie ze sobą ich życie, zawarte

pomiędzy powołaniem do życia w rodzinie i do pracy nauczycielsko-wychowawczej.

Dodaj im sił, aby umieli wypełnić te powołania, i tą drogą

dążyli do doskonałości. Spraw, by trudności życia rodzinnego nie kładły się

cieniem na powołaniu nauczycielsko-wychowawczym. Aby nie byli rozdarci

wewnętrznie.

Umocnij w nich przekonanie, że w rodzinie i szkole najlepiej służą

Bogu.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej

Maryjo, Królowo i Matko moja!

Pragnę przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego przez

wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w rodzinach.

Oddaję Ci się, Zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i jako

pomoc Twoja, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną

klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności.

Cechuje mnie jednak słabość i nieudolność. Proszę Cię więc pokornie,

abyś mnie natchnęła odwagą i siłą, mocą i wytrwałością.

Chcę w każdym środowisku, jako chrześcijanin, dawać świadectwo

całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi.

Proszę Cię więc o ratunek dla moich braci, nieszczęśliwych niewolników

różnych nałogów, a szczególnie nałogu alkoholowego.

Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę. ulecz z choroby alkoholowej,

opiekuj się ich rodzinami.

Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w Narodzie trzeźwym

i czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego

Pasterzom.

Amen.

MODLITWA PIUSA X,

UPOWSZECHNIONA PRZEZ BŁ. KS. B. MARKIEWICZA

Boże, Ojcze mój, dla okazania mojej względem Ciebie miłości, dla

wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Twojej czci, dla uproszenia duszom

zbawienia, mocno postanawiam: dnia dzisiejszego ani wina, ani wódki,

ani piwa, ani też jakiegokolwiek innego upajającego trunku nie używać.

To umartwienie ofiarowuję Tobie w połączeniu z ofiarą Twego Syna Jezusa

Chrystusa, który codziennie ofiarowuje siebie samego na ołtarzu dla Twojej

chwały. Amen.

MODLITWA

przypisywana św. Anzelmowi

Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, byśmy pragnęli Cię z całego serca,

a pragnąc Cię, byśmy mogli Cię szukać i znajdować; a znajdując Cię, byśmy

mogli Cię ukochać; a pokochawszy Cię, byśmy obrzydzili sobie to wszystko,

od czego nas wybawiłeś. Amen.

 

MODLITWY

MODLITWA O POKÓJ DUCHA

O Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić,

odwagi, abym zmieniał to,

co mogę zmienić,

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć

w świadomości upływającego czasu.

Pozwól mi rozkoszować się chwilą

w świadomości jej ograniczenia.

Pozwól mi zaakceptować konieczność,

jako drogę do wewnętrznego pokoju.

Pozwól mi, za przykładem Jezusa,

przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,

a nie, jakim ja chciałbym, aby był.

Pozwól mi Tobie zaufać,

że wszystko zrobisz dobrze,

jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.

Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu

i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą

w życiu wiecznym.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej za wszystkich uzależnionych

Królowo i Matko nasza, poprzez pragnienie, które Twój Syn przeżywał

z miłości dla nas, błagam o Twoją pomoc dla wszystkich uzależnionych.

Matko Bożej łaski, uproś u Twego Syna miłosierdzie dla nich. Zdani

tylko na samych siebie są bezsilni, lecz przez Twoje wstawiennictwo i za

łaską Twego Syna zwycięstwo będzie ich udziałem.

Amen

Za Anonimowych Alkoholików

O Panie, prowadź i broń Anonimowych Alkoholików. Daj każdemu z nich

pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne po śmierci.

Prośba Alkoholika

Panie, kiedy wisiałeś na krzyżu, powiedziałeś „pragnę". Chciałeś wypić

kielich cierpienia do ostatniej kropli. Gdy cierpiałeś z pragnienia, podano Ci

ocet do picia. Niech Twoje okrutne męki przypomną mi się w chwili, gdy

chcę przyłożyć kieliszek alkoholu do ust. Niechaj sobie uświadomię Twoje

gorzkie pragnienie na krzyżu. Niech myśl o Twoim zwycięstwie na krzyżu

da mi łaskę przezwyciężenia mojej słabości i wiarę w całkowite zwycięstwo

nad nałogiem.

Boże jestem alkoholikiem

Trudno jest mi się do tego przyznać.

Ta prawda wywołuje we mnie różne uczucia:

bunt, przerażenie, złość, poczucie winy.

Wiem, że piciem alkoholu niszczyłem swoje zdrowie

i krzywdziłem wielu ludzi, nawet tych, którym mówiłem - kocham.

Wiem, że przez to oddaliłem się od Ciebie.

Ufam, że Ty nigdy mnie nie opuściłeś.

Dzisiaj przyznając się do swego uzależnienia od alkoholu,

proszę Cię o dar trzeźwości.

Wiem, jaki jestem słaby.

Wiele razy obiecywałem nie pić i nie wypełniałem tej obietnicy.

Potrzebuję Twojej pomocy.

Błagam Cię, dodaj mi sił, abym wytrzeźwiał.

Pozwól mi naprawić wyrządzone krzywdy.

Spraw, abym uwierzył, że Ty mnie kochasz.

Amen.

MODLITWA DLA ALKOHOLIKÓW

(którą można też odmawiać w ich imieniu)

Ojcze Niebieski, jestem chory. Dałeś mi życie i zdrowie, ale przez

nadużywanie alkoholu zniszczyłem Twoje dary i straciłem swoją wolność.

Dużo ludzi cierpi przeze mnie, a inni dają mi odczuć, że nie jestem

w porządku. Chciałbym być zdrowy, ale każde nowe postanowienie daje mi

dodatkowe doświadczenie mojej słabości i niemocy. Wiem, że potrzebuję

leczenia, a jednak boję się jego wymagań. Dużo ludzi mną pogardza i tak

samo boli obojętność innych. Nie widzę ratunku, jeżeli Ty nie pomożesz.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją Najdroższą Krew. Wiele razy plamiłem

moje sumienie, straciłem zdrowie, pieniądze, przyjaciół i honor - a jednak

przez Twoją Krew zawsze pozostawała mi godność człowieka, za którego

umarł Syn Boży. Jedynie Twoja Krew daje mi nadzieję i odwagę nowego

rozpoczęcia. Panie, ratuj moje życie, ratuj moją rodzinę, moich przyjaciół.

Przyjmij moją słabość i nicość i wypełnij ją do końca swoją Najdroższą

Krwią. Przebaczając tym, którzy Ciebie przybili do krzyża, dałeś nadzieję

także mnie. Pragnę zmartwychwstać z Tobą i przyjąć Twojego Ducha, aby

stać się nowym człowiekiem.

Duchu Święty, wypełnij moje serce, abym był pokorny. Własnymi siłami

nie mogę się leczyć. Potrzebuję pomocy od innych, potrzebuję prawdy,

wspólnoty i wytrwałości, potrzebuję nowej radości życia i wiary, która jest

Twoim darem. Umacniaj mnie we wszystkich pokusach i kryzysach i pomóż

mi pomagać innym, którzy również walczą o prawdziwe życie.

Maryjo, Nadziejo pokutujących i Matko Dobrej Rady, bądź zawsze blisko

nas! Amen.

MODLITWA DLA CZŁONKÓW RODZINY ALKOHOLIKA

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę, ponieważ

bez niej już nie wiedziałbym, jak żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej

rodziny. Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę,

Panie, zaradź memu niedowiarstwu!" Nieraz zadaję sobie pytanie: jak długo

musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem? Wtedy zapominam o tym,

że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż. Dlatego chcę już nie tyle

patrzeć na nasze cierpienie, co raczej rozważać Krew Twoich ran przelaną

dla zbawienia całego świata.

Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy zdrowia i leczenia dla naszego

/naszej... . Chcemy wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów

choroby alkoholizmu. Chcemy z cierpliwością stworzyć warunki, które

pozwolą na przyjęcie leczenia ciała i duszy. Chcemy z miłości wymagać

tego, co potrzebne, oraz unikać litości, która bardziej niszczy niż buduje.

Niech moc Twojej Krwi wspiera nas w walce z własną słabością i daje nam

mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy stawiać warunki, a kiedy darować

i przebaczać. Daj nam szacunek wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas od

wszelkich wyrazów osądzania i potępiania.

Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego/naszej... , pragniemy

żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli jednak krzyż naszej

rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia, daj nam wiarę i wytrwałość

do końca, aby nasza krew razem z Twoją przyczyniła się do ratowania wielu

ludzi. Amen.

MODLITWA PO OTRZYMANIU DARU TRZEŹWOŚCI

Boże mój, tak bardzo pragnę Ci dziękować za Twoją Opatrzność. Dzięki

pomocy Twojej łaski i wielu ludzi potrafiłem przyjąć dar trzeźwości.

Czuję się nowym człowiekiem. Mogę jeszcze raz zacząć swoje życie.

Odzyskałem straconą wolność, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że tylko

w konsekwentnej i pełnej trzeźwości potrafię zachować to nowe życie.

Jestem dalej alkoholikiem i tylko przez pokorę, czuwanie oraz jedność

z moimi braćmi i siostrami, którzy przeżywają taką samą sytuację, mogę

zachowywać i rozwijać owoce leczenia.

Ze wstydem i żalem patrzę wstecz na smutne okresy mojego życia,

a zarazem z wdzięcznością zauważam, że uzyskałem przez moje leczenie

więcej, niż przedtem straciłem przez słabość i grzechy. Uwielbiam Ciebie,

Panie Boże, za cud Twojej miłości, za „błogosławioną winę" w moim życiu!

Podobnie jak Krew Chrystusa dała światu więcej, niż zniszczył grzech

pierworodny, ja też mogę dzisiaj stwierdzić, że przez zwycięstwo nad

chorobą i grzechem stałem się bardziej dojrzały i bogatszy niż przedtem.

Wiem, że ten dar Twojej łaski zobowiązuje mnie: mam nie tylko czuwać

nad własnymi słabościami i pokusami z zewnątrz, ale ponadto czuję

obowiązek pomocy tym, którzy męczą się jeszcze w chorobie alkoholizmu

lub podobnych uzależnień. Oczyszczony i umocniony przez Krew Chrystusa

i Ewangelię, pragnę w jedności z moją wspólnotą walczyć o godność

i wolność wszystkich. Amen.