Linki

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

01 - 458 Warszawa, ul. Szańcowa 25

tel. 22 5320320, 22 53320325, 22 5320326, 22 8367872, 22 8368273,

22 8366901, 22 8360621, fax. 22 8368166.

e-mail: parpa@warman.com.pl , strona internetowa: http://www.parpa.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii.

02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9,

Dyrektorem Instytutu jest doc dr hab. Danuta Ryglewicz

IPiN na zlecenie PARPA oraz biura ds. Narkomanii wydaje kwartalnik

„Alkoholizm i Narkomania", którego redaktorem naczelnym jest Zenon Kulka.

tel.: 22 8422700, 22 6426611; fax: 22 6425375;

e-mail: ipin@ipin.edu.pl ; www: http://www.ipin.edu.pl

 

Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

02-412 Warszawa, ul. Gęślarska 3,

tel. 22 8634276, 22 8639097, 22 8638738; fax. 22 8634238;

e-mail: poczta@ipz.edu.pl ; http://www.ipz.edu.pl/

 

ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

01 - 254 Warszawa, ul. Mszczonowska 6,

tel. 22 5245783, 22 8368080, 22 8368089; fax.22 8368081;

e-mail: etoh@etoh.edu.pl

 

Ogólnopolski Ośrodek Koordynacji i Informacji Klubów i Stowarzyszeń

Abstynenckich przy Warszawskim Stowarzyszeniu Abstynenckim

01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4,

tel./fax 22 8387286

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (Stanica nr 1)

34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2,

tel. 18 2623235

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości

05-170 Zakroczym, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, tel./fax 22 7852208

e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl, http://www.oat.com.pl

Konto: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Bank Spółdzielczy Nowy Dwór

Mazowiecki, Oddział Zakroczym Nr: 80110008-3000332-2700-61

 

Krajowy Ośrodek Ruchu Trzeźwości Im. Św. Maksymiliana Kolbego

Rekolekcyjne Hospicjum Kapłańskie „PRZEMIANA I TRWANIE"

Al. Lipowa 24, 24-140 Nałęczów, tel. 81 5014115

 

Fundacja "Światło-Życie", Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy

im. Ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Gawronów 20, 40 - 527 Katowice, tel. 32 2053922

 

„Niebieska Linia" Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Szczotkarska 48A, 01 - 382 Warszawa,

Bezpłatna linia z całego kraju: 800 120 002,

tel./fax: 22 6660559; e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

Strona internetowa: http://www.niebieskalinia.pl

 

Sejmowa Komisja Zdrowia

ul. Wiejska 4/6/8, 00 - 902 Warszawa, tel. 22 6941020

Strona internetowa: http://www.sejm.gov.pl

 

Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia

Biuro Łącznika WHO w Polsce, ul. Długa 38/40; 00-238 Warszawa

tel. 22 6359496; fax.22 8310892, e-mail: wholo@pol.pl

 

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

ul. Klasztorna 4, 62 - 563 Licheń Stary; tel. 63 2708132; 63 2708167;

e-mail: pomoclichen@home.pl http://www.pomoclichen.home.pl

Dostępne formy pomocy

Miejsce pierwszego kontaktu - „punkt konsultacyjny" - dla osób z problemem alkoholowym powinno istnieć w każdej gminie:

- przy poradni odwykowej

- przy poradni ogólnej (jeśli nie ma poradni odwykowej)

- przy urzędzie gminnym: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- w Klubach Abstynenckich przy Grupach Samopomocowych: AA (Anonimowi Alkoholicy); AlAnon -(grupy samopomocowe dla członków rodziny osoby uzależnionej); DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików); AL-Ateen (Grupy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym).

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Warszawa 22 8422600

Telefony Zaufania AA w poszczególnych miastach można znaleźć w książkach telefonicznych, oprócz tego w każdej Poradni Odwykowej można otrzymać informację o działających w pobliżu samopomocowych grupach (AA, AL-Anon, DDA, AL-Ateen), ich adresy i telefony.

Fundacja "Signum Magnum"
ul. Wodzisławska 9
44-200 Rybnik


Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

• modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu;

• lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów);

• zintegrować środowiska trzeźwościowe;

• przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania;

• przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo;

• zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

• powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;

• stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;

• wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;

• upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;

• promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.

Wydarzenia poprzedzające Kongres:

• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (26. 02 – 4. 03. 2017);

• Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu (8. 03. 2017);

• Konferencja w Polskim Parlamencie nt.: „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu" (26. 05. 2017);

• Apel na sierpień – miesiąc abstynencji;

• Stacje kongresowe w całej Polsce, m. in.: w Miejscu Piastowym, w Niepokalanowie.

Główne uroczystości kongresowe:

Kongres odbędzie się w następujących etapach:

• Część modlitewna: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (17–18 czerwca 2017 r.).

• Część studyjna: 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

• Niedziela kongresowa (24 września 2017 r.) – uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy:

• Duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości;

• Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;

• Pracowników instytucji kościelnych i świeckich pracujących na rzecz trzeźwości Narodu;

• Reprezentantów organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych;

• Wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak będą przebiegać obrady?

• 21 września 2017 (czwartek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 22 września 2017 (piątek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 23 września 2017 (sobota) – dyskusja o rozwiązywaniu problemów.

Komitet honorowy:

• Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki,

• Prymas Polski Abp Wojciech Polak,

• Kard. Stanisław Dziwisz,

• Kard. Kazimierz Nycz,

• Abp Marek Jędraszewski,

• Bp Wiesław Lechowicz.

.......................................................................................................

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.